1.1 วิธีการตั้งรหัสผ่าน

PSU Email Service

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้บริการระบบอีเมลภายใต้โดเมน psu.ac.th โดยให้พื้นที่จำกัดแก่บุคลากรทุกท่านเท่ากันที่ 1 GB เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญภายในองค์กร ต่อมาได้ขอเปิดบริการ Google Apps for Education (GAFE) สำหรับองค์กรทางการศึกษาและได้รับการอนุมัติ โดยจะสามารถใช้งานได้ “ไม่มีขีดจำกัด” ด้านพื้นที่ เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงวิธีการเบื้องต้น เพื่อให้สามารถคงความเป็นส่วนตัว ความลับของรัฐไว้ในมหาวิทยาลัย แต่ยังสามามารถให้ความสะดวกในการใช้งาน ความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรควบคู่กันได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

บุคลากร

  1. PSU Email Address ของท่านจะเป็นไปตาม PSU Passport เช่น somchai.a@psu.ac.th
  2. รหัสผ่าน (Password) ของ PSU Email และ PSU GAFE ของท่าน จะเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 3, 4 ในขั้นตอนที่ 2) ข้างต้น
  3. บุคลากรสามารถใช้งานได้ที่ PSU Webmail : https://webmail.psu.ac.th โดยช่อง username ใส่เฉพาะ somchai.a เป็นต้น
  4. บุคลากรสามารถใช้งาน PSU GAFE ได้ที่ https://gmail.com โดยช่อง username ใช้เป็น somchai.a@psu.ac.th
  5. ท่านสามารถทำการ Redirect อีเมลที่เข้ามาสู่ PSU Webmail ให้ไปปรากฏที่ PSU GAFE ( Google Mail ) โดยให้ทำตามขั้นตอน 1.2 วิธีการ Redirect PSU Email ไปยัง PSU GAFE


นักศึกษา

  1. PSU Email Address ของท่านจะเป็นไปตาม PSU Passport เช่น 6110110000@psu.ac.th
  2. รหัสผ่าน (Password) ของ PSU Email และ PSU GAFE ของท่าน จะเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 3, 4 ในขั้นตอนที่ 2)
  3. นักศึกษาสามารถใช้งาน PSU GAFE ได้ที่ https://gmail.com โดยช่อง username ใช้เป็น 6110110000@psu.ac.thวิธีการตั้งรหัสผ่าน PSU Email Service มีดังนี้

1) บุคลากรและนักศึกษา “ทุกคน” ที่ต้องการใช้ GAFE จะต้องทำการ ตั้งรหัสผ่านให้สอดคล้องกับทาง Google กำหนด คือ มีความยาว 8 ตัวอักษรขึ้นไป มีอักษรภาษาอังกฤษ และตัวอักษรพิเศษตามที่กำหนด โดยดำเนินการ “ตั้งรหัสผ่าน” ได้ที่ https://webmail.psu.ac.th คลิกที่ Password Setting

2) ตั้งรหัสผ่านตามเงื่อนไข โดย ช่องที่ 1. เป็น Username ของ PSU Passport และ 2. เป็นรหัสผ่าน ของ PSU Passport ส่วนช่องที่ 3. และ 4. เป็นรหัสผ่าน PSU Email ที่ต้องการ ซึ่งต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วคลิกปุ่ม "Change Password"

3) หากเปลี่ยนสำเร็จได้หน้าจอนี้