PSU Email Service

บริการอีเมลอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมนเนม @psu.ac.th สามารถใช้งานได้ทั้งบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย 3 บริการคือ PSU Webmail, Google Workspace for Education และ Microsoft Office365 โดยแต่ละบริการมีขอบเขตการให้บริการดังนี้

PSU